Fundats for Karin og Georg Boyes Fond (forside)
1. Navn og hjemsted
Fondets navn er Karin og Georg Boyes Fond. Fondets hjemsted er Rødovre.

2. Formål
Fondets formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles landskabsarkitektuddannelse indenfor følgende formål.

1. Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere ha-vekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.

2. Yngre kandidaters studierejse indenfor fagområderne havekunst og land-skabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.

3. Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.

Fondets bestyrelse afgør, i hvilket omfang der hvert år skal uddeles støtte til de angivne formål, og hvor meget der skal ydes, idet bestyrelsen ikke skal være bundet til hvert år at yde støtte til alle nævnte formål, men skal f.eks. kunne yde større beløb til enkelte af formålene, hvis den finder, at sådant er påkrævet eller tilrådeligt. Den rækkefølge, i hvilken de omtalte formål er nævnt, er ikke udtryk for, at nogen af formålene skal foretrækkes for andre.

Bestyrelsen bestemmer, hvorvidt den vil indrykke offentlige bekendtgørelser om fonden med opfordring til at søge denne, eller om bestyrelsen selv vil finde frem til værdige modtagere.

Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde, med hvor store beløb portionerne skal uddeles til de enkelte modtagere, idet dog portionerne fastsættes til en sådan størrelse, at beløbene har mulighed for at yde effektiv hjælp.

Fondets tildelinger kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for nogen retsforfølgning, derunder arrest og execution, forinden de er udbetalt til rette vedkommende.

Bestyrelsen bestemmer, om udbetaling af legatportionerne kan ske til nogen i henhold til fuldmagt fra den berettigede.

Bestyrelsens beslutninger om uddeling kan ikke indbringes for domstolene.

3. Kapital
Fondets kapital er kr. 1.260.898,63, udgørende den kontante arv Fondet modtog i boet efter Karin og Georg Boye.

4. Anbringelse af fondens kapital
Fondets kapital skal stedse være anbragt i de aktiver, hvori den er udlagt i fast ejendom, i obligationer, i aktier, i pantebreve eller andre investeringsbeviser efter Fondbestyrelsens nærmere bestemmelse. Fondets bestyrelse har frie hænder med hensyn til kapitalens anbringelse under hensyntagen til bevaring af kapitalen og opnåelse af en rimelig afkastning.

5. Notering
Fondets aktiver skal stedse lyde på Fondets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende dette. Aktiverne eller de indskrivningsbeviser på hvilke de optages skal forsynes prohibitivpåtegning, som kun kan hæves ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Fondets kapital vil være at henlægge til forvaltning i en bank eller sparekasses forvaltningsafdeling, således at udbetalinger, som varetages af Fondets bestyrelse, effektueres direkte fra nævnte bank eller sparekasse.

6. Anvendelse af overskud
Renterne af Fondets kapital udbetales hvert år i forbindelse med Landbohøjsko-lens årsfest til de ovennævnte formål.

Bestyrelsen er berettiget til udover årets overskud hvert år at anvende 1/15 del af fondets kapital til uddeling til fondets formål

Egenkapitalen sammen med afkastet skal være totalt udloddet i løbet af en 15 års periode fra fondets stiftelse, hvorefter fondet skal ophøre.

7. Bestyrelse
Fondets administreres af en bestyrelse bestående af fire medlemmer.

Et medlem vælges af og blandt lærerne ved Skov & Landskab, Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. På forhånd er Jette Abel valgt til at besætte denne bestyrelsespost.

En repræsentant for foreningen Danske Anlægsgartnere.

En repræsentant for foreningen Danske Landskabsarkitekter.

En repræsentant for foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere

Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer til formand.

De fornævnte bestyrelsesmedlemmer vælges for 5 år. Genvalg kan ske.

8. Regnskabsår og revision
Fondets bestyrelse sørger for, at der føres et nøjagtigt regnskab over Fondets indtægter og udgifter.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet aflægges af legatets bankforbindelse, og revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af en af Justitsministeriets godkendte forvaltningsafdelinger.


Rødovre, den

Som bobestyrer i boet efter Karin Boye

Carsten Halle
advokat